Frankfurt Şanhaý ýarmarkasy

Frankfurt Fair Shanghai

“Ruian Haibo Auto parts Co., Ltd.” 1997-nji ýylda esaslandyryldy, Hytaýyň awtoulag we motosikl bölekleri senagaty bazasynda ýerleşýär: Ruian Tangxia Town Garden senagat zolagy.Hünär we gözleg, hünär, strategiki, esasy kärhanalaryň hünärli gözlegleri üçin, awtoulag rezin nemlendiriji önümleri (hereketlendirijiniň asmagy, goluň gysylmagy, rezin nemlendiriji bölekleri goşmak bilen) öndürmek, satmak.Müşderilere ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek üçin, ýokary hilli önümçilik ulgamynyň ülňülerine laýyklykda, "kämillik" önümçilik düşünjesine eýerýän kompaniýalar.Haibo, has professional, has giňişleýin, has jikme-jik tanyşdyrylmagyny goldaýan täze ýagdaýda kärhana ýapyşyp, ajaýyp ulgam guramasyny we dolandyryş idealyny we düşünjesini döretmäge çalyşar.

Dwigateliň işleýşinde jitteriň bolmagy gutulgysyz, şonuň üçin hereketlendirijiniň kysmy gaty möhümdir.Dwigateliň ýaýyny ulanmak diňe bir hereketlendirijiniň ýagdaýyny düzetmek bilen çäklenmän, hereketlendirijiniň howpsuzlygyny netijeli goramak üçin hereketlendirijiniň sarsdyrylmagynyň öňüni alyp biler. Simpleönekeý söz bilen aýdylanda, hereketlendirijiniň kysmy tork kysymynyň iki görnüşine bölünýär, şeýle hem hereketlendirijiniň aýak ýeliminiň bir görnüşi, hereketlendirijiniň aýak ýelimi esasan şok siňdirişidir, esasan tork kysmy diýilýär!Tork kysymy, adatça awtoulag korpusynyň öň okundaky hereketlendiriji bilen birleşdirilen hereketlendirijiniň berkidijisidir.Ordinaryönekeý hereketlendirijiniň aýak ýelimi bilen tapawudy, rezin pirogyň gönüden-göni motoryň düýbüne oturdylmagy, burulýan ýaýyň hereketlendirijiniň gyrasyna demir çyzyk görnüşinde gurulmagydyr.Burulýan ýaýyň üstünde burulýan ýaýyň ýelimi hem bolar, şok siňdiriş roluny ýerine ýetirer. Dwigateliň kysmy hereketlendirijini ýerinde saklamak üçin ulanylýar, şonuň üçin ýalňyşlyk ýüze çykanda ony berk düzedip bolmaýar.Şeýlelik bilen, hereketlendiriji işledilende elbetde sarsgyn meselesi ýüze çykar we ýokary tizlikli ýagdaýda, diňe "bang bang" adaty bolmadyk ses bilen däl, çynlakaý sözler motoryň ýykylmagyna sebäp bolar. , hereketlendiriji ep-esli pese gaçsa, hemişe hereketlendirijiniň çarçuwasy günäkär däl.Dwigateliň aýak ýeliminiň nädogry bolmagy ähtimal.Kauçuk hereketlendiriji bilen çarçuwanyň arasyndaky rezin pad, motor hereket edende titremäni we buferi effektiw azaldyp biler.


Iş wagty: Apr-09-2022